Loweruka, December 31, 2022
Home Tags Strongman

Tag: wamphamvu

Mapemphelo Otsutsana Ndi Strong MABanja

3
Yesaya 49: 24-25: 24 Kodi wolanda adzalandidwa kwa wamphamvu, kapena wam'nsinga wololedwa adzapulumutsidwa? 25 Koma atero Ambuye, Ngakhale andende ...

30 Mitu ya Mapempherero Ankhondo Pazokhumudwitsa Munthu Wamphamvu

0
Akolose 2:15: 15 Ndipo m'mene adasokoneza maukulu ndi maulamuliro, adawawonetsera poyera, nawagonjetsera iwo. Mwana aliyense wobadwa mwatsopano wa ...

Kuchita Ndi Ma Strongman Pempheroli

4
Marko 3: 23-27: 23 Ndipo adawayitana, nanena nawo m'mafanizo, Satana angathe bwanji kutulutsa Satana? 24 Ndipo ngati ...

100 Pemphero Lopulumutsa motsutsana ndi wolimba mtima mnyumba ya abambo anga ndi ...

3
Obadiya 1:17:17 Koma pa phiri la Ziyoni padzakhala chipulumutso, ndipo padzakhala chiyero; ndipo nyumba ya Yakobo idzalandira cuma cace. Lero ife ...

40 Mapempherowa Opulumutsa Amphamvu

0
Masalmo 118: 1-29: 1 Yamikani Yehova; pakuti iye ndiye wabwino: pakuti chifundo chake chosatha. 2 Lolani Israeli tsopano anene, kuti ...

Kusala Kwa tsiku 3 ndi Pemphero motsutsana ndi Basic Strongman

0
Mateyo 12:29: 29 Kapena munthu angalowe bwanji m'nyumba ya munthu wamphamvu, ndi kuwononga katundu wake, koma ayambe wamanga munthu wamphamvuyo? ...