Ma vesi 22 a Bayibulo onena za kupereka chakhumi ndi zopereka

0
43537

Kupatsa ndi moyo. Izi 22 ma Bayibolo za kupereka chachikhumi ndi zopereka zidzapatsa mphamvu moyo wanu wopereka. Cholinga chenicheni cha kupereka ndi kukhala dalitso. Monga okhulupirira zopereka zathu ndi chakhumi zimathandizira kupititsa patsogolo ntchito ya Mulungu. Kupereka kwathu thandizo pakufalitsa uthenga wabwino mpaka kumalekezero a dziko lapansi. Mavesi a m'Baibulo awa atsegula maso anu kuti muwone kufunika kopereka mayendedwe ampingo.

Komabe tiyenera kudziwa kuti sitipereka kuti tidalitsidwe, ndife odalitsidwa kale mwa Khristu Yesu, koma timapereka kuti tikhale mdalitso. Kupereka sikuyenera kuwonedwa ngati kuchita bizinesi ndi Mulungu ndi cholinga chobwezera zobweza zana, m'malo mwake kuyenera kuwonedwa ngati kuchita bizinesi. chikondi chopanda malire. Monga ngati chikondi chimene chinasonkhezera Mulungu kutumiza Mwana wake Yesu Kristu. Mavesi a m'Baibulowa onena za kupereka chachikhumi ndi zopereka sayenera kuwonedwa ngati malamulo, koma kuti awoneke ngati uphungu wabwino wochokera m'Baibulo. Werengani ndi mtima wanu wonse ndipo lolani mzimu woyera ukuphunzitseni za kupereka lero mu dzina la Yesu.

Ma vesi 22 a Bayibulo onena za kupereka chakhumi ndi zopereka

1). Akorinto 9: 7:
YAM'MBUYO YOTSATIRA TUMIZANI LINKI SINDIKIZANI ILI MU KOPERANI MITU YA NKHANI Osati mwachisoni, kapena chofunikira: pakuti Mulungu amakonda wopereka mokondwera.

2). Milimo 18:16
16 Mphatso ya munthu imamupatsa iye malo, ndipo amabwera naye kwa akulu.

3). 1 Mbiri 29:14:
14 Koma ine ndine ndani, ndi anthu anga ndani, kuti tizitha kupereka modzipereka motere? chifukwa zinthu zonse zimachokera kwa iwe, ndipo tidakupatsa zako.

4). Miyambo 11:25:
25 Wowolowa manja adzanenepa: ndi wothirayo madziwo, nawonso adzadzilimbitsa.

5). 2 Akorinto 8: 12:
12 Pakuti ngati pali chidwi chayamba kuvomerezedwa, malinga ndi zomwe munthu ali nazo, osati monga zomwe alibe.

6). Luka 6:38:
38 Patsani, ndipo adzakupatsani; Muyezo wabwino, woponderezedwa, wokhutchumuka, wosefukira, anthu adzakupereka pachifuwa chanu. Popeza muyeso womwewo muyesa nawo, iwonso adzakuyezerani.

7). Miyambo 3:9:
Lemekezani Yehova ndi chuma chanu, ndi zipatso zoyamba za zipatso zanu zonse.

8). 2 Akorinto 9: 10:
YAM'MBUYO YOTSATIRA TUMIZANI LINKI SINDIKIZANI ILI MU KOPERANI MAPODIKASITI MITU YA NKHANI YAM'MBUYO YOTSATIRA MITU YA NKHANI

9). Miyambo 3:27:
27 Ndipo usawamyire zabwino iwo amene adayenera kuchita nawo, pomwe dzanja lako lingathe kuchita.

10). 2 Akorinto 9: 8:
8 Ndipo Mulungu amatha kupanga chisomo chonse kwa inu; Kuti, pokhala nacho chokwanira nthawi zonse m'zinthu zonse, muchuluke kuntchito yonse yabwino:

11). Mateyo 6:2:
2 Chifukwa chake, pamene uchita ntchito zachifundo, usalize lipenga patsogolo pako, monga amachita onyenga m'masunagoge, ndi m'misewu, kuti akakhale ndi ulemerero wa anthu. Indetu ndinena ndi inu, alandiriratu mphotho zawo.

12). 2 Akorinto 9: 11:
11 Kukhala opindulitsa muzonse kuti tikhale okhutira, zomwe zimatipangitsa ife kuyamika Mulungu.

13). Luka 6:30:
30 Patsani munthu aliyense wakufunsani inu; Za iye amene alanda zako, usazifunso.

14). Malaki 3:10:
10 Bweretsani chakhumi chonse mu nyumba yosungiramo, kuti pakhale nyama m'nyumba mwanga, ndipo mundionetsetse tsopano, ati Ambuye wa makamu, ngati sindidzakutsegulirani mazenera akumwamba, ndikutsanulirani madalitso, kuti sipadzakhala malo okwanira kuti alandire.

15). Masalimo 37: 4:
4 Dzikondweretsenso mwa Ambuye; ndipo adzakupatsa zokhumba mtima wako.

16). 1 Akorinto 13: 3:
3 Ngakhale ndipereka katundu wanga wonse kudyetsa osauka, ndipo ndingakhale ndipereka thupi langa kuti alitenthedwe, koma osakhala nacho chikondi, silindipindulira kanthu.

17). Miyambo 21:26:
26 Amakonda kusilira tsiku lonse; koma olungama apatsa, osapulumuka.

18). Mateyo 19:21:
21 Yesu adati kwa iye, Ngati ufuna kukhala wangwiro, pita, kagulitse zomwe uli nazo, nupatse aumphawi, ndipo udzakhala ndi chuma kumwamba: bwera unditsate.

19). Mateyo 10:8:
8 Chiritsani wodwala, yeretsani akhate, kwezani akufa, tulutsani ziwanda: mwalandira kwaulere, patsani kwaulere.

20). Masalimo 37: 21:
21 Woipa amabwereka, osabwezanso: koma wolungama amvera chisoni, napatsa.

21). Nehemiya 8:10:
10 Ndipo iye anati kwa iwo, Pitani, idyani mafuta, nimwe okoma, nimumatumize kwa iwo amene sanawakonzekere: popeza lero ndi lopatulikira Ambuye wathu: musakhale achisoni; pakuti kukondwerera kwa Ambuye ndiko mphamvu yanu.

22). Miyambo 31:9:
9 Tsegulani pakamwa panu, kuweruza mwachilungamo, ndi kuweruza mlandu wa aumphawi ndi aumphawi.

 

PEZANI ZOCHITA

Chonde lowetsani ndemanga yanu!
Chonde lowetsani dzina lanu pano

Tsambali likugwiritsa ntchito Akismet kuchepetsa spam. Phunzirani momwe deta yanu ikufotokozera.