Pempherani Kuti Muthandizidwe Ndi Mavesi A M'baibulo

1
291

Lero tikhala tikulimbana ndi pemphelo lothandizidwa ndi vesi la Bayibulo. Thandizeni ndichinthu chomwe munthu aliyense amafunikira kuchita bwino kwambiri pamoyo. Mulungu adalenga munthu ndikumuyika kuti azithandizana wina ndi mnzake. Komabe, nthawi zambiri, anthu ena amavutika chifukwa sanathe kuthandizidwa. Tasindikiza zolemba zingapo zothandizira ndi kupempha thandizo, koma lero tikutsogoleredwa ndi mzimu wa Ambuye kuti tilenge zosiyana pamathandizo. Tikhala tikuthira pansi pemphelo lothandizidwa ndi ma vesi a m'Baibulo. Mutha kukhala mukudabwa kuti chifukwa chiyani mavesi a mu Bayibulo ndi ofunika pankhaniyi.

Lembalo limatanthauzira mawu a Mulungu kwa munthu, ndipo lembalo limatipangitsa kuti timvetsetse kuti Mulungu amalemekeza mawu ake koposa dzina lake. Ndizosadabwitsa kuti Bayibulo linanena motsimikiza kuti ngakhale kumwamba ndi dziko lapansi sizimadutsa mawu a Mulungu sizingachitike popanda cholinga chomwe chidatumizidwira. Chifukwa chake, ndikofunikira kuti pamene tikupemphera kuti athandizidwe munthawi iliyonse yomwe tidzipeza tokha, tiyenera kuphunziranso kugwiritsa ntchito mawu a Mulungu kwa iye. Titha kukumbukira kuti mdierekezi atabwera kwa Khristu kudzamuyesa, Yesu sanangoyamba kupemphera, Khristu adagwiritsa ntchito mawuwo.

Chifukwa chake, sitikhala olakwitsa, ngati tinena mawu a Mulungu lili ngati chipolopolo chomwe chimapanga mfuti yathu, yomwe ndi pemphero loopsa kwambiri kwa mdani. Mdierekezi akabwera kwa ife, ndipo tikamalankhula mawu olembedwa, mawu a AMBUYE ndi wamphamvu, liwu la AMBUYE ladzala ndi ukulu, mawu a iwo akugawa lawi lamoto, mawu a ali pamadzi ambiri. Ngakhale izi sizithetsa mavuto athu zokha, zimatipatsa chilimbikitso chothana ndi vutoli ndikugonjetsa. Mawu a Mulungu amatitsimikizira kuti Mulungu akadali nafe chifukwa watilonjeza kudzera m'mawu ake.
Munkhaniyi, tikhala tikupereka mapemphero apadera othandizira motsogozedwa ndi mzimu wa Mulungu omwe ali ndi mavesi a m'Baibulo.

Mfundo Zapemphero:

 • Malembawo adalonjeza kuti Ambuye ali ndi, chifukwa chake sindiyenera kuchita mantha kapena kukhumudwa chifukwa ndiye Mulungu wanga. Ndikulengeza kwa inu mdierekezi kuti Mulungu ali ndi inu, ndipo ndathana ndi mantha anu ndi kuzunza kwanu chifukwa Mulungu walonjeza kuti andithandiza. Ndimalandila thandizo kuchokera kwa Mulungu, wopanga kumwamba ndi dziko lapansi, chifukwa chake, mdierekezi amabwera kumbuyo kwanga musanakumane ndi mkwiyo wa Mulungu. Ndikulamula kuti mdierekezi andichokere mu dzina la Yesu.
  Yesaya 41:10 - Musaope; pakuti Ine ndiri ndi iwe; usagwedwe; popeza Ine ndine Mulungu wako: ndidzakulimbitsa; inde, ndidzakuthandizani; inde, ndidzakuchirikiza ndi dzanja lamanja la chilungamo changa.
 • Ambuye Mulungu, mwandilonjeza mu buku la Ekisodo kuti mundimenyera nkhondo, ndipo ndiyenera kukhala chete kufikira mutamaliza ndi adani anga. Abambo Ambuye, ndikulamulirani kuti mudzandithandiza m'dzina la Yesu. Ndayimilira panganolo ngati mawu anu oti mundimenyera nkhondo, ndikulengeza kwa mdierekezi kuti kuunika kwabwera chifukwa mawu a AMBUYE akuti ndidzakumenyerani nkhondo, ndikulamula kuti muthane ndi mavuto anga m'dzina la Yesu.
  Ekisodo 14:14 - AMBUYE adzakumenyerani nkhondo, ndipo mudzakhala chete.
 • Ambuye Yesu, lembalo likuti ndiyenera kudalira Ambuye ndi mtima wanga wonse, ndipo iye azitsogolera njira zanga. Ambuye Yesu, ndakhulupirira Inu, musandichititse manyazi. Onse amene akundiukira aphedwe ndi moto. Ambuye Yesu, ndikupemphera kuti mundithandize ndi kundilanditsa kwa adani anga. Asalole kuti alamulire, adani anga asandigonjetse, Ambuye Yesu, ndipo ndipatseni chiyembekezo chifukwa ndimayikira inu ndipo chiyembekezo changa chimakhazikika pamtanda ku Kalvari, ndipulumutseni, Ambuye Yesu.
  MIYAMBO 3: 5-7 Khulupirira AMBUYE ndi mtima wako wonse; ndipo osatsamira luntha lako. Umvomereze m'njira zako zonse, ndipo Iye adzatsogolera mayendedwe ako. Musadziyese anzeru: opani Yehova, nupatuke pa zoyipa.
 • Abambo Lord, lembalo likutiuza kuti tili opanda mkulu wa ansembe yemwe sangathe kukhudzidwa ndi zofooka zathu. Ambuye Yesu, ndikufuna thandizo lanu lochimwa, ndipatseni nzeru zanu kuti mugonjetse chimo ndi kusaweruka mdzina la Yesu. Ndikulowa kumpando wachisomo kuti ndilandire chifundo. Ndikupemphera kuti mundithandizire kupambana pauchimo mu dzina la Yesu. Ndikupempha chisomo kukhala chakufa kuuchimo ndikukhala amoyo kuchilungamo m'dzina la Yesu.
  Ahebri 4:16 Chifukwa chake tiyeni tibwere molimbika ku mpando wachifumu wachisomo, kuti tilandire chifundo, ndi kupeza chisomo chakuthandiza munthawi yakusowa.
 • Lembali likuti ndidzakweza maso anga kumapiri kumene thandizo langa lidzachokerako, thandizo langa lidzachokera kwa Ambuye, Wopanga kumwamba ndi dziko lapansi. Ambuye Yesu, lembalo lidandipangitsa kumvetsetsa kuti ndikalirira kwa Ambuye, Iye andithandiza. Ndikupemphera kuti mundithandize pamavuto anga, mundikonzere njira komwe kulibe njira. Ndikupemphera kuti munditonthoze ndikamafuna, mwandiuza m'mawu anu kuti m'moyo tidzakumana ndi masautso, koma tiyenera kukhala ndi chikhulupiriro chabwino chifukwa tapambana. Ndikupemphera kuti mundithandizire kuthana ndi zovuta zanga m'dzina la Yesu.
  Masalimo 107: 28-30 Ndipo akulira kwa Yehova m'masautso awo, ndipo Iye amawatulutsa m'masautso awo. Amapangitsa bata namondwe kuti mafunde ake akhale chete. Kenako amasangalala chifukwa ali chete; Chifukwa chake adadza nawo ku gululo.

Zofalitsa

1 ndemanga

PEZANI ZOCHITA

Chonde lowetsani ndemanga yanu!
Chonde lowetsani dzina lanu pano