Mapemphelo Awapulumutsidwa Kuchokera Kumalo Otsika Nyanja

2
2861

Yesaya 43: 2 Pamene udutsa pamadzi, ndidzakhala ndi iwe; ndi m'mitsinje, sidzakusefukira; pakuyenda pamoto, sudzatenthedwa; kapena lawi lamoto lidzayaka pa iwe.

Lero tikhala tikuyang'ana pa Mapemphelo a Kupulumutsidwa Kuchokera Kumalo Otsika Nyanja. Kodi nyanja yofiira ndi iti? Apa ndipamene mungakhale mu mkhalidwe wopanda chiyembekezo, mukakodwa ndipo mukuwoneka kuti simukudziwa njira yopulumukira. Zochitika panyanja yofiira ndi pamene mumenya khoma la njerwa m'moyo kapena mukadzafa. Mkhalidwe wonyanja wofiira ndi wamunthu zotheka, komwe mukudziwa kuti Mulungu yekha ndi amene angakuthandizeni. Nkhani yabwino ndiyakuti, zosatheka ndi anthu ndizotheka ndi Mulungu. Zomwe munthu sangachite, Mulungu azichita popanda kupanikizika. Mapempherowa akumakupulumutsirani inu kumphamvu yopulumutsa ya Mulungu, idzakupatsani mphamvu kuti mupemphere ndikupeza zotsatira zauzimu zamapemphero anu. Ziribe kanthu momwe mungafikire lero, Mulungu wakumwamba adzakupatsirani chigonjetso m'dzina la Yesu Khristu.

M'buku la Ekisodo 14, tikuwona nkhani yeniyeni ya Ana a Isreal kuwoloka nyanja yofiira. Poyamba zinkawoneka ngati ntchito yosatheka, zimawoneka ngati sipadzakhala njira yotulukirapo. Kumbuyo kwawo komwe Aiguputo omwe anali ndi magazi okwiyira, akuwatsikira, kutsogolo kwawo kunali nyanja yofiira koma Ambuye adauza Mose kuti apitirire, Iye adauza Mose kuti atambasulire ndodo yake kulowera kuwawona, ndipo nyanja iwatsewerera. Mose anatero ndipo nyanjayo inakonza njira yoti awoloke, chozizwitsa chachikulu bwanji !!!, koma sizinayime pamenepo, nyanja yomweyo inamiza asitikali onse aku Egypt pamene ayesa kuwoloka nyanja kukaukira ana a Mulungu. Tsopano ili ndi vumbulutso lomwe ndikufuna kugawana nanu kuchokera pa choona ichi, Nyanjayi italekeka ndodo ikatambasulira ndodo yake, zikutanthauza kuti pemphero, ngati mukufuna kuwona njira yanu yofiira nyanja, muyenera kuyilamula kuti ichite choncho kudzera mu mphamvu ya pemphero. Mpaka Moses adapemphera, nyanja idaleka. Komanso atatha onse a Isrealites kudutsa nyanjayi, mdani adawathamangitsa, koma moses amatambasulanso ndodo yake, ndipo nyanja idamiza ma Aigupto onse. Kodi izi zikutiuza chiyani,? pamene mdierekezi amatumiza zovuta kuti atiwononge, tili ndi mphamvu zotibwezera m'mbuyo kudzera mdani kudzera m'mapemphelo. Mukamapereka mapemphero opulumutsawa munthawi ya nyanja yofiira, Nyanja iliyonse yofiyira yomwe ikupita ikulolani kupita m'dzina la Yesu. Mdani aliyense pambuyo pa moyo wako adzamizidwa mu dzina la Yesu Khristu.

Mapemphelo a Kupulumutsa

1. Lolani mabwalo onse obwerera m'mbuyo m'moyo wanga asalakwike, mudzina la Yesu

2. Lolani anga onse Goliati alandire miyala yamoto, mdzina la Yesu

3. Malangizo onse a satana onena za ine, apatukane, m'dzina la Yesu

4. Mikangano yonse ya sataniki yolimbana ndi ine, khalani okhumudwa mu dzina la Yesu

5. Ndimapereka zida zilizonse zolukidwa ndi ine zopanda mphamvu mu dzina la Yesu

6. Gulu lililonse lowunikira komanso lolamulira lomwe likugwira ntchito mwa ine liwonongedwe m'dzina la Yesu.

7. Ndimakana kugwetsa misozi kuti ndilemekeze mdani, m'dzina la Yesu

8. Ndimasokoneza mzimu uliwonse wogundidwa m'moyo wanga, m'dzina la Yesu

9. Ndimapereka ziwonetsero zilizonse zotsutsana ndi zofukiza zanga m'mbali zonse za moyo wanga, m'dzina la Yesu

10. Bokosi lirilonse lomwe limapangidwa kuti likhale ndalama zanga, liswekwe mdzina la Yesu

11. Ndimathyola ufiti wamtundu uliwonse m'moyo wanga, m'dzina la Yesu

12. Nthawi zonse zovuta zomwe ndakumana nazo, yamba kudzipanga kuti undikometse m'dzina la Yesu

13. Phiri lirilonse lokakumana ndi satana mumadipatimenti onse a moyo wanga amatayika m'dzina la Yesu

14. Phiri lirilonse losatheka mu nthambi iliyonse ya moyo wanga, bwerani tsopano, m'dzina la Yesu

15. O mbuye, ndikunyamulireni pamapiko a chiwombankhanga pamaso pa adani anga mu dzina la Yesu

16. O Ambuye, chisangalalo chodzidzimutsa chikhala gawo la otsutsa anga onse, m'dzina la Yesu.

17. Mphamvu iriyonse, kulinganiza kukhadzula moyo wanga ngati mkango, gwedezedwa, m'dzina la Yesu.

18. Atate wanga, lolani zoipa za woipa zitheke, O Ambuye, m'dzina la Yesu.

19. O Mulungu, konzani zida zakufa motsutsana ndi adani anga, m'dzina la Yesu.

20. O Mulungu, ikani mivi yanu kuti ikhale motsutsana ndi ondizunza, m'dzina la Yesu.

21. Dzenje lirilonse, lokakumbidwa ndi mdani, limasandulika manda ake, mdzina la Yesu.

22. Ndimapereka zopanda pake, zoyeserera zilizonse zolumikizana ndi ma satanaic othandizira akuyenda ngati amuna, m'dzina la Yesu.

23. Ndikugwetsa pansi linga la alendo oyipa mdera lililonse la moyo wanga, m'dzina la Yesu.

24. Zochitika zilizonse zoipa zomwe zikukhudza moyo wanga molakwika, ziyimitsidwa, mdzina la Yesu.

25. Ntchito zamdima zonse, zomwe zandichitira mobisa, zidziwike padera ndi kuyesedwa, m'dzina la Yesu.

26. Ndimamasula mzimu uliwonse wakuda, m'dzina la Yesu.

27. O Ambuye, zolankhula zonse zolimbana ndi ine zichotsedwe m'dzina la Yesu.

28. Ndikukulamula onse opondereza kuti abwerere ndi kuthawa pogonjetsedwa, mdzina la Yesu.

29. Ndimanga munthu aliyense wamphamvu, wokhala ndi katundu wanga munyumba yake, m'dzina la Yesu.

30. Ndikuphwanya, themberero lakulephera mwachangu, kugwira ntchito pa moyo wanga, m'dzina la Yesu.

31. Kudzoza kuchita bwino, kugwera pa ine wamphamvu, m'dzina la Yesu.

Zofalitsa

2 COMMENTS

    • Funafunani Mulungu m'Mawu ake ndikusinthira mawu a Mulungu kwa inu, makamaka zomwe mukukumana nazo. Mwachangu, pempherani, lemekezani ndi kupembedza Mulungu nthawi zonse. Lolani malembo a m'Baibulo kusewera mutagona, mwina kuwomba kwamtunda ndi nyimbo za zeze. Muyenera kusiya mgwirizano, kulapa tsiku ndi tsiku, kulapa pazomwe makolo anu adachita, abale anu amoyo ndi inu. Bwerezani zomwe Yesu anakuchitirani kudzera pa Yesaya 53 ndi 61, lembani Masalimo 91, 31 ndi 28. Yesani kuwerenga Bayibulo lanu usana ndi usiku. Tamandani dzina la Yesu tsiku ndi tsiku. Ngati simunapulumutsidwe, pempherani kuti mupulumutsidwe pomwe mukukaniza mdierekezi ndi zomangira zilizonse zomwe muli nazo. Muyenera kuti mutaye zinthu zomwe muli nazo kuti muchotse zolumikizana. Pakhoza kukhala matsenga, maguwa oyipa ndi zina zomwe zikubwera motsutsana nanu. Mulungu ali ndi ulamuliro ndi mphamvu zonse, osati mdierekezi. Onani njira za YouTube zomwe zikuphwanya matemberero 101, Whitfield Harrington, Kevin LA Ewing ndi Joy Blair.

PEZANI ZOCHITA

Chonde lowetsani ndemanga yanu!
Chonde lowetsani dzina lanu pano