Ndondomeko Zopemphererera Kupambana Miyoyo

0
25881
Malangizo a mapempherowa

2 Akorinto 5: 17-20:
Cifukwa cace ngati munthu ali yense ali mwa Kristu ali wolengedwa watsopano: zinthu zakale zapita; tawonani zinthu zonse zakhala zatsopano. Act 5:18 Ndipo zinthu zonse zichokera kwa Mulungu, amene adatiyanjanitsa kwa Iye yekha mwa Yesu Khristu, natipatsa utumiki wa chiyanjanitso. Act 5:19 Ndiko kunena kuti Mulungu adali mwa Khristu akuyanjanitsa dziko lapansi kwa Iye yekha, osawawerengera zolakwa zawo; ndipo watipatsa ife mawu a chiyanjanitso. Act 5:20 Tsopano tiri akazembe m'malo mwa Khristu, monga ngati Mulungu adandaulira ndi ife; tikupemphani inu m'malo mwa Khristu, yanjanitsidwani ndi Mulungu.

Lero tikhala tikupemphera m'malo opambana mioyo. Moyo wopambana umangotanthauza, kuuza osakhulupirira za Yesu komanso mothandizidwa ndi Mzimu Woyera, kuwatembenuza kuti alandire Yesu ngati mbuye wawo ndi mpulumutsi wawo. Mwana aliyense wa Mulungu amadzozedwa kukhala mwana wobala chipatso. Cholinga chomwe Mulungu sanakukwatulitsireni tsiku lomwe munapereka moyo wanu kwa Kristu ndi chifukwa akufuna kuti inu mutsogolere ena kwa Iye. Mwana aliyense wa Mulungu wapatsidwa utumiki wakuyanjanitsa, kuyanjanitsa dziko ndi Mulungu. Khristu adafera dziko lonse lapansi, ndiye kuti dziko lonse lapulumutsidwa. Kupulumutsidwa kwa dziko lonse lapansi kulipirira, koma zoona zake ndi izi, ambiri apitabe gehena chifukwa Yehova sadziwa za nsembe ya Yesu kapena anakana nsembe yake chifukwa cha iwo. Ichi ndichifukwa chake ndikofunikira kwambiri kuti ife monga okhulupilira tipite kunja kukauza anthu za Yesu Khristu, tiyenera kuwauza za chikondi chake ndi nsembe yake kwa iwo pa mtanda wa kalvari. Tiyenera kudziwitsa dziko lapansi kuti Mulungu sawakwiyira, Mwana wake Yesu walipira mtengo wa machimo awo ndi chiweruzo. Tiyenera kuwauza kuti alandire chikondi cha Yesu m'mitima mwawo kuti apindule ndi chipulumutso kuti Mulungu watipatsa kudzera mwa Yesu Kristu.

CHIFUKWA CHIYANI TIYENERA KUPEMBEDZA KUTI UMULIMBITSE MALO

2Akorinto 4: 4 Mwa amene mulungu wadziko lino lapansi wachititsa khungu malingaliro a iwo osakhulupirira, kuti ungawalitsidwe ndi kuunika kwa uthenga wabwino wa Khristu, amene ali fanizo la Mulungu.

KYENANI KUwonERANI PAMASIKU OTSOGOLERA TV PAMODZI PA YOUTUBE
TIZILANI NOKHA

Pemphero ndi mphamvu yokhayo yomwe ingasinthe ochimwa kukhala oyera. Mapemphero ndi omwe amachititsa kuti mawu a Mulungu akhale ndi mphamvu. Yesu adasala kudya ndikupemphera masiku 40 ndipo adabweranso ndi mphamvu yokwaniritsa Utumiki wake. Kupambana kwa mioyo ndi ulendo wa uzimu, tili pa cholinga chofuna kulanda anthu kuchokera kugahena kupita kumwamba, kuchokera kwa mdierekezi kupita kwa Mulungu, iyi ndi nkhondo ya uzimu ndipo wina ayenera kukonzekera paguwa la mapemphero. Tikamapemphera mizimu, timapambananso mphamvu zamdima akumenya nkhondo motsutsana ndi miyoyo yawo. Kupemphera kudzera pansi timakonza malo okhala, ndikuwakhazikitsa osakhulupirira ndiku kuwaletsa kuvomereza Yesu ngati Ambuye. Anthu ambiri ali mu ukapolo wa mdierekezi, ena amatengedwa ndi zosokoneza zauchimo, malingaliro a chikhristu chazaka komanso mphamvu zina za ziwanda. Mphamvu izi zimayenera kugonjetsedwa kuti anthu awa amve uthenga, ndipo pamafunika mapemphero kuti awagonjetse. Cholinga cha mapempherowa kwa kupambana kwa moyo ndikumasula mphamvu zauzimu kuti zigonjetse mphamvu zamdima zomwe zigwirizira osakhulupirira, kuti akamva uthenga wabwino, akhulupirire ndikuvomereza Yesu Kristu. Kodi ndinu M'busa? Kapena ngati Mkristu wodzipereka, pemphelo ili lopambana la mioyo ndi zonse zomwe mungafune kuti muone dzanja la Mulungu machitidwe anu. Kuyambira lero mtsogolo, kufikira kwanu kudzabala zipatso mu dzina la Yesu.


MOPANDA PEMPHERO

1. Abambo, zikomo Inu chifukwa chofikira bwino, aliyense payekhapayekha komanso mpingo womwe ukupitiliza kupulumutsa miyoyo kuyambira chaka chino kuyambira

2. Atate, Tikukuthokozani posintha Mpingo wa Yesu Khristu kukhala mzinda wopitilira muyaya wopanda makoma, chifukwa cha ntchito yathu yayikulu yopambana.

3. Abambo, lolani changu chanu chipitilize kuwononga okhulupirira onse, kuphatikizapo omwe tangotembenuka kumene, kuti tithe kupitiriza kulimbikira pa guwa la pemphero, potero kulembetsa anthu ambiri kulowa mu Mpingo

4. Atate, tikulamula kubwezera kwanu kwa nthumwi zonse za mdierekezi kuti zitsutse kukula kwa Mpingo uwu, ndikulola kuti zotsatira zake ziwonekere muntchito zathu zonse.

5. Atate, lolani Mzimu Woyera kupumira pa timapepala ndi zouluka zathu, ndikuzisandutsa zikwakwa zokolola, potero ndikupangitsa unyinji kulowa mu Mpingo uwu

6. Atate, lolani Mpingo upitilize kukula mwauzimu, potero umusandutsa mzinda wopanda malinga

7. Abambo, aliyense amene watchedwa Wopanda Ntchito mthupi la Khristu alandire ntchito zake zozizwitsa munthawi yakupambana moyo wathu mdzina la Yesu.

8. Atate, perekani kutembenuka mtima kwathu kwatsopano kuti tikhale odzipereka mu utumiki wa Mpingo, potero tikulimbikira mphamvu

9. Atate, tsekani mawu aliwonse ofunafuna kunyengerera anthu kuti asabwere ku Mpingo, zomwe zimapangitsa kuchulukitsa kwauzimu Lamlungu likubwerali

10. Atate, sungani otembenuka mtima atsopano, kukhala zizindikilo ndi zozizwa ndi Mawu Anu, potero kukopa ena ambiri kwa Khristu ndi mu mpingo

11. Atate, tikulamula kuti mupititse patsogolo Mawu anu osintha miyoyo yanu mmautumiki athu onse, omwe apitilizabe kusonkhanitsa ndikusunga unyinji mu Mpingo uno

12. Atate, tikulamula kuti kubwezeredwa kwa milungu yonse ya mdziko kuti ikanize kukula kwa Mpingo, potero kutsogolera kuchulukitsa kwauzimu Lamlungu likubwerali

13. Atate, aliyense amene adzalowe mu Mpingo nthawi zonse pakulandila miyoyo yathu akhale mu mpingo mu moyo mdzina la Yesu.

14. Atate, pakhale kuphulika kwa zizindikilo ndi zodabwitsa mu Utumiki wathu wa Lamlungu, izi
Kubwera Lamlungu

15. Abambo, tikukuthokozani chifukwa chokonzekereranso amuna ndi akazi mu Tchalitchi kuyambira pamene mzimu wathu opambana udayamba.

16. Abambo, pitilizani kudzutsa mzimu wa wokhulupirira aliyense kuti apitirize kuchita nawo ntchito zotsogola, zomwe zikuchititsa kukula kwampingo kwa mpingo Lamlungu likubwerali.

17. Abambo, ndi magazi a Yesu, talamula kuti gulu lirilonse la ku gehena lotsutsa kukula kwa mpingo uno linyenthe, zomwe zikuchititsa kuti anthu ambiri alowe m'Matchalitchi muno mdzina la Yesu

18. Abambo, lolani kuti kusiyanike kwa zizindikiro ndi zozizwitsa mu Sandeite yathu (Lamlungu) likudzali

19. Abambo, onjezerani zochita zanu mu mpingo uno kuti zilengezedwe kwina konse, potero timalemba anthu ambiri zomwe sizinachitikepo ndi ntchito m'moyo wathu wonse kudzera mu moyo wathu wopambana mu dzina la Yesu.

20. Atate, mwa magazi a Yesu, munthu aliyense amene alowa mu Mpingo uno kudzera mu uvangeli wathu akhale pano moyo.

21.Tikulupireni, tikukuthokozani chifukwa cha dzanja lanu lamphamvu lomwe lakhala likukulitsa mpingo uno kuyambira chiyambi mpaka pano.

22.Father, zikomo Inu chifukwa cha zochulukirapo zauzimu zomwe takhala tikukumana nazo kuyambira chiyambi

23.Fotokozerani, kutembenuza anthu onse atsopano ndi mamembala athu atsopano mu mpingo uwu kuti "ndikadakhala ndiri wakhungu, tsopano ndikutha kuwona '', kuti akhazikike mchikhulupiriro komanso mu mpingo uno moyo

24.Father, ndi magazi a Yesu, mutipatsa ife achikunja cholowa chathu ndi gawo lonse lapansi lapansi kuti tipeze zonse kudzera mu gawo lathu la Soul

25. Atate, chete kalankhulani mawu aliwonse ofuna kunyenga anthu kuti abwere ku Church ino, zomwe zimapangitsa kuchulukana kwamzimu Lamlungu likudzali

26. Abambo, lolani kuti Mawu anu apitirizebe kukhala ndi njira yaulere ndikulemekezedwa m'miyoyo ya wopembedza aliyense, potero kujambula zambiri ku mpingo uno

27. Abambo, lolani kuti Mpingo uwu upitilize kukumana ndi mphamvu zauzimu, potero kulembera unyinji waukulu mu Tchalitchi ichi chikubwera Lamlungu

28. Atate, perekani nzeru zauzimu zauzimu kwa aliyense amene akupita kwa Kristu m'munda wathu wokolola, potengera izi kuti zithandizire ku chipulumutso ndi kukhazikitsidwa mu mpingo uno

29. Atate, mwa magazi a Yesu, tikupemphani chiweruziro mwachangu kwa milungu yonse ya dzikolo kuletsa anthu kupulumutsidwa m'munda wathu wokolola sabata ino

30. Abambo, lolani kuti pakhale kuphulika kwa zizindikiro ndi zodabwitsa mu Sande Service (ma) athu, Lamlungu likubwerali

31. Atate, lolani Mzimu Woyera kupitiliza 'Kuimba Mluzu' kudutsa m'munda wathu wokolola kukakamiza kusonkhana kwa anthu ambirimbiri mu Mpingo Lamlungu likudzali

32. Atate, masulani angelo anu okolola kuti alande munda wathu wokolola, kuwonekera kwa onse
osapulumutsidwa m'masomphenya ndi maloto, ndikawakonzera iwo mu mpingo uno Lamlungu likubwerali

33. Abambo, mwa Mwazi wa Yesu, lolani mzimu uliwonse womwe unalowa tchalitchi ichi kuyambira chaka chiyambire Lamlungu likudzali ndikukakamizidwa kukhazikika mu Mpingo uno kwa moyo wonse.

34. Atate, mzimu uliwonse womwe ungalowe mu Mpingo uno kudzera m'mitima yathu yonse yomwe ikukhalitsa ukhale pano moyo.

35. Atate, tikukuthokozani chifukwa cholimbikitsa changu cha Nyumba Yanu mu mtima wa aliyense wokhulupirira, kufikira moyo wabwino wopambana mu dzina la Yesu

36. Abambo, lolani Mzimu Woyera kupumira pamapepala athu ndi zoyendera zathu, kuzisandutsa zikwakwa zokolola, potengera kulemba anthu ochuluka mu Mpingo uno Lamlungu likubwerali

37. Yesu, pitilizani kuti mutitumizireni mvula ya Mawu Anu anzeru omwe amachititsa kuti zinthu zauzimu zichitike, potero kukopa anthu ambiri mu mpingo uno

38. Atate, mwa Mwazi wa Yesu, tikuwononga zolimba zonse za satana motsutsana ndi kukula kwampingo kwa Mpingo uno ndipo izi ziziwoneka mu misonkhano yathu Lamlungu likubwerali

39. Atate, mwa magazi a Yesu, mzimu uliwonse womwe ungalowe mu Mpingo uwu kudzera munthawi yonseyi ukhale pano moyo

40. Atate, lolani izi zikuwoneka kuti zikuwoneka bwino m'zina lathu mwa Yesu

41. Abambo, tikukuthokozani chifukwa cha kuchuluka kwamphamvu kwazomwe takhala tikukumana nazo mu mpingo uno kuyambira chaka chiyambire

42.Tikani, zikomo Inu chifukwa chowononga zosokoneza zonse za satana motsutsana ndi kukula kwa mpingo uno

43.Tikulamulireni, kutulutsa kwamphamvu kwa Mawu athu osinthika m'mitima yathu yonse, kuti ipitirize kusonkhanitsa ndi kusunga anthu ambiri mu mpingo uno

44. Tiyerekezere, kuti aliyense amene ali mu ukapolo adzamasulidwa, kupulumutsidwa ndi kukhazikitsidwa mu Mpingo uno

45. Chonde, lolani Mpingo uwu kupitiliza kuwona kukula kwamphamvu, zomwe zikuchititsa kusonkhanitsidwa kwa anthu ambiri mu mpingo uno Sabata likubwerali

46. ​​Abambo, lolani changu cha nyumba yanu kudya mamembala onse ampingo uno, kuphatikiza otembenuka athu atsopano, potenga ena mu mpingo uno Lamlungu likubwerali

47. Abambo, tikulamula kuti kubwezera milungu yonse ya dziko lino kuti ikane kufikiridwa kwathunthu pantchito yathu yakukula mu mpingo mdzina la Yesu

48. Abambo, perekani kwa onse omwe atembenuka kumene ndi mamembala atsopano mu mpingo uno umboni wa "nthawi yomweyo ndinali wakhungu, tsopano ndikutha kuwona '', kuti akhazikike m'chikhulupiriro ndi mu Mpingo uno moyo

49.Sungani, tulitsani mawu aliwonse ofuna kunyenga anthu kuti abwere ku Church ino, zomwe zimabweretsa kutsata kwathunthu kwa zomwe timachita

50. Atate, mwazi wa Yesu, tsegulani mtima wa onse olumikizana nawo pa munda wokolola sabata ino ku uthenga wabwino; potero amatsogolera ambiri kwa Khristu komanso ku tchalitchi ichi.

KYENANI KUwonERANI PAMASIKU OTSOGOLERA TV PAMODZI PA YOUTUBE
TIZILANI NOKHA
nkhani PreviousKodi Baibulo Limalola Kutha kwa Banja?
nkhani yotsatiraMfundo 30 Zapemphero Zopulumutsa mabanja
Dzina langa ndine M'busa Ikechukwu Chinedum, ndine Munthu wa Mulungu, Yemwe Ndimakonda kusuntha kwa Mulungu m'masiku otsiriza ano. Ndimakhulupirira kuti Mulungu wapatsa mphamvu wokhulupirira aliyense ndi dongosolo lachilendo la chisomo kuti awonetse mphamvu ya Mzimu Woyera. Ndikhulupilira kuti palibe mkhristu amene ayenera kuponderezedwa ndi mdierekezi, tili ndi mphamvu yokhala ndikuyenda muulamuliro kudzera m'Mapemphero ndi Mawu. Kuti mumve zambiri kapena upangiri, mutha kundilumikizana nane dailyprayerguide@gmail.com kapena Ndilankhuleni pa WhatsApp Ndi Telegraph pa +2347032533703. Komanso ndikonda Kukuitanani kuti mulowe nawo Gulu Lathu Lamphamvu Lamapemphero la Maola 24 pa Telegraph. Dinani ulalo uwu kuti mujowine Tsopano, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Mulungu akudalitseni.

PEZANI ZOCHITA

Chonde lowetsani ndemanga yanu!
Chonde lowetsani dzina lanu pano

Tsambali likugwiritsa ntchito Akismet kuchepetsa spam. Phunzirani momwe deta yanu ikufotokozera.