Mfundo Zapemphero Zotsutsana Ndi Kuyesedwa

0
4763
Mapemphero amathandizira kuti musagwere m'mayesero

Matthew 26: 41:
41 Yang'anirani, pempherani, kuti mungalowe m'kuyesedwa: mzimutu uli wakufuna, koma thupi lili lolefuka.

Lero tikhala tikumapemphera m'malo ogwera pachiyeso. Ziyeso ndi zenizeni, ndipo ndi mkhristu yekha amene angayesedwe. Kuyesedwa ndikungokakamizidwa kuti muchite zomwe simukufuna kuchita komanso osatha kuchita zomwe mukufuna kuchita. Aroma 7: 14-25, imapereka chithunzi chabwino cha wokhulupirira amene akulimbana ndi ziyeso, umati:

"14 Chifukwa tikudziwa kuti lamuloli ndi la uzimu: koma ine ndiwathupi, wogulitsidwa pansi pauchimo. 15 Chifukwa cha zomwe ndimachita sindilola kuti: zomwe sindikufuna, sindichita; koma zomwe ndidana nazo, ndizichita. 16 Ngati ndichita zomwe sindifuna, ndimalola chilamulo kuti ndichabwino. 17 Tsopano si inenso amene ndimachita izi, koma uchimo wokhala mwa ine. 18 Chifukwa ndikudziwa kuti mwa ine (ndiye kuti, m'thupi langa), simukhala chinthu chabwino; koma sindingachite bwanji zabwino. 19 Chifukwa cha zabwino zomwe ndimafuna sindichita: koma zoyipa zomwe sindifuna, ndimachita. 20 Tsopano ngati ndichita zomwe sindifuna, sindinenso amene ndimachita, koma uchimo womwe ukukhala mwa ine. 21 Chifukwa chake ndapeza lamulo, kuti, m'mene nditi ndichite zabwino, zoyipa zili ndi ine. 22 Chifukwa ndimakondwera ndi chilamulo cha Mulungu pambuyo pa munthu wamkati: 23 Koma ndikuwona lamulo lina m'ziwalo zanga, likulimbana ndi lamulo la malingaliro anga, ndikunditengera kundende ya lamulo lauchimo lomwe lili m'ziwalo zanga. 24 Munthu wosauka ine! adzandilanditsa ndani m'thupi laimfa iyi? 25 Ndikuthokoza Mulungu kudzera mwa Yesu Khristu Ambuye wathu. Chifukwa chake ndiye kuti ine ndi nzeru ndikhonza lamulo la Mulungu; koma ndi thupi lamulo lauchimo. ”

Kuchokera pamalemba omwe ali pamwambapa, tikuwona kuti pali mphamvu yauchimo m'thupi la munthu aliyense, nthawi zonse kuyesera kutikokera mbali ina. Munthu aliyense amatengera chimo kuchokera kwa Adamu, chifukwa chake uchimo umakhala mwa ife mosachimwa. Yankho lauchimo ndi chisomo chopulumutsa cha Yesu Khristu. Ndiye yekhayo amene alibe uchimo, chifukwa chake tikakhulupirira Iye, Wake chilungamo imakhala chilungamo chathu, chiyero chake chimakhala chiyero chathu. Chikhulupiriro chathu mwa Khristu ndi chomwe chimatipatsa mayanjano abwino ndi Mulungu.
Popeza ndadziwa chowonadi ichi, wina angafunse, tsopano poti ndabadwa mwatsopano, ndingagonjetse bwanji mayesero?

Yankho lake ndi losavuta, kudzera m'mapemphero. Mapemphero ndi chiwonetsero chodalira kotheratu pantchito yomalizidwa ya Yesu Khristu. Tikamapemphera, mzimu wa Ho! Y umatipatsa mphamvu kuti tisakane kuchimwa. Palibe munthu amene angagonjetse chimo m'thupi, ndichifukwa chake tiyenera kupemphera nthawi zonse kwa Mulungu kuti chisomo chisamayende ngati Khristu. Mateyo 6:13, Yesu pophunzitsa ophunzira ake momwe angapempherere anawonjezeranso kuti asapemphere kuti asayesedwe, koma kuti apulumutsidwe ku zoyipa zonse. Pempheroli likutsutsana ndi kugwera mumayesero adzakupulumutsani ku misampha yonse ya mdierekezi m'dzina la Yesu. Kudzera mu pempheroli, muthana ndi machimo ndi satana mdzina la Yesu.

Tisanalowe m'mapemphelo awa, ndikufuna kukhazikitsa mfundo iyi, Mulungu samakwiya ngati inu, monga mwana wa Mulungu, amakukondani kwambiri ndipo sadzakukhululukirani. Palibe kuchuluka kwa machimo m'moyo wanu omwe angamupangitse kusiya inu. Chifukwa chake pempherani mu pemphero ili. Onaninso kuti cholinga cha izi malo opemphera ndikuwotcha iwe moto kuti mzimu wako ukhale okonzeka kugonjera thupi lako. Pempheroli likutsutsana ndi kugwa m'mayesero lidzakhala malo anu otembenukira ku dzina la Yesu. Khalani odalitsika

MOPANDA PEMPHERO

1. Thokozani Ambuye chifukwa cha mphamvu ya Mzimu Woyera.

2. Kuvomereza machimo ndi kulapa.

3. Atate Lord, lolani kuti Mzimu Woyera andidzaze, mudzina la Yesu.

4. Atate Ambuye, malo aliwonse osasweka m'moyo wanga asudzulidwe, m'dzina la Yesu.

5. Atate Lord, ndipatseni moto wa Mzimu Woyera, m'dzina la Yesu.

6. Lolani ukapolo aliyense wotsutsa ugwire m'moyo wanga, m'dzina la Yesu.

7. Anthu onse osawadziwa athawe mzimu wanga ndipo Mzimu Woyera alamulire, mdzina la Yesu.

8. O Ambuye, sonkhanitsa moyo wanga wauzimu kukwera pamwamba pa phiri.

9. Atate Lord, miyamba itseguke ndipo ulemerero wa Mulungu ugwere pa ine, m'dzina la Yesu.

10. Atate Lord, lolani zizindikilo ndi zodabwitsa kuti zikhale malo anga, m'dzina la Yesu.

11. Ndikulamulira chisangalalo cha omwe akuponderezani m'moyo wanga kuti chisanduke chisoni, m'dzina la Yesu.

12. Amphamvu onse ondigwira alimbane, m'dzina la Yesu.

13. O Ambuye, tsegulani maso anga ndi makutu kuti ndilandire zodabwitsa kuchokera kwa Inu.

14. O Ambuye, ndipatseni chiyembekezo pa mayesero ndi zida za satana.

15. O Ambuye, siyani moyo wanga wa uzimu kuti ndileke kuwedza m'madzi opanda pake.

16. O Ambuye, masulani lilime Lanu lamoto pamoyo wanga ndikuwotcha zodetsa zonse zauzimu zomwe zili mkati mwanga.

17. Atate Ambuye, mundipatse ine ludzu ndi ludzu la chilungamo, m'dzina la Yesu.

18. O Ambuye, ndithandizeni kukhala okonzeka kugwira ntchito yanu popanda kuyembekezera kuti ena awazindikire.

19. O Ambuye, ndipatseni chiyembekezo pakutsindika kufooka ndi machimo aanthu ena ndikunyalanyaza zanga.

20. Zizindikiro zauchimo m'moyo wanga, pitani. Zizindikiro zakuyera, kubwera pa moyo wanga, m'dzina la Yesu.

21. Moto wa Mzimu Woyera, titsitsani mzimu wanga, m'dzina la Yesu.

22. Mzimu uliwonse wotsutsana ndi kulapa m'moyo wanga, ndimakumangani ndikukutulutsa kunja, m'dzina la Yesu.

23. Ndimalandila moto watsopano kuti ndikhale patsogolo mu moyo wanga wa uzimu, m'dzina la Yesu.

24. Mayendedwe anga achoke ku zoyipa zonse, mdzina la Yesu.

25. Mulole mpando wanga ukhale mpando wachiyero, m'dzina la Yesu.

26. Zoipa zonse, thawani kwa ine, m'dzina la Yesu.

27. Mphamvu yakukhala ndi moyo waumulungu, idzani pa ine tsopano, m'dzina la Yesu.

28. Ndimadzilimbitsa ndimwazi wa Yesu ndi mawu a Mulungu, mdzina la Yesu.

29. Nkhondo iliyonse yamkati yolimbana ndi chiyero m'moyo wanga, imwalira, m'dzina la Yesu.

30. Moyo wa uzimu wa Vagabond, ndakukana, m'dzina la Yesu.

31. Iwe lilime lamoto wochokera kumwamba, yeretsani tsogolo langa, m'dzina la Yesu.

32. O Ambuye, ndipatseni zakuya ndi mizu mchikhulupiriro changa.

33. O Ambuye, chiritsani mbali iliyonse yobwerera m'moyo wanga wa uzimu.

34. O Ambuye, ndithandizeni kuti ndikhale wofunitsitsa kutumikira ena koposa kufuna kukhala ndi ulamuliro.

35. O Ambuye, tsegulani kuzindikira kwanga malembedwe.
36. O Ambuye, ndithandizeni kukhala ndi moyo tsiku lililonse kuzindikira kuti tsiku lidzafika lomwe Mudzaweruze miyoyo yachinsinsi komanso malingaliro amkati.

37. O Ambuye, ndiloleni ine ndikhale wololera kukhala dongo m'manja Mwanu, wokonzeka kuumbidwa momwe Mungafunire.

38. O Ambuye, ndidzutseni ku tulo tauzimu lirilonse ndipo ndithandizeni kuvala zida zankhondo.

39. O Ambuye, ndipatseni chiyembekezo pa zithupithupi zonse ndipo ndithandizeni kuti ndikhale pakubwera kwa kufuna kwanu.

40. Ndimalimbana ndi chilichonse m'moyo wanga chomwe chimakhumudwitsa ena, m'dzina la Yesu.

41. O Ambuye, ndithandizeni kuchotsa ubwana, zinthu ndi kukhwima.

42. O Ambuye, ndipatseni mphamvu kuti ndichirimike pokana machenjerero onse a mdierekezi.

43. O Ambuye, ndipatseni chidwi chachikulu cha mkaka wangwiro ndi chakudya cholimba m'mawu.

44. O Ambuye, ndipatseni mphamvu kuti ndipewe china chilichonse kapena wina aliyense yemwe angatenge malo a Mulungu mumtima mwanga.

45. Mzimu Woyera, musachoke m'nyumba yanga bwinja, m'dzina la Yesu.

46. ​​O Ambuye, ndikufuna Inu mundiphwanye, ndikufuna munthu yemwe ali mwa ine afe.

47. O Ambuye, chilichonse chomwe chingakupangitseni Kusintha M'malo mwanga, chotsani pamoyo wanga tsopano.

48. O Ambuye, ndipatseni mphamvu yoyenda mu mzimu.

49. O Ambuye, chiyero chikhale chakudya changa.

50. O Ambuye, ndawululirani chilichonse chomwe chikulepheretsa kukula kwanga Kwa uzimu.

51. O Ambuye, ndithandizeni kuvala chovala chachilungamo.

52. O Ambuye, ndithandizeni kupachika thupi langa.

53. O Ambuye, ndithandizeni kudana ndi machimo ndi udani wangwiro.

54. O Ambuye, ndipulumutseni ndekha.

55. O Ambuye, ndisiyeni ndataike mwa Inu.

56. E, Mbuye! . . (ikani dzina lanu).

57. Mzimu Woyera, ndikhale ndi ine kwathunthu, m'dzina la Yesu.

58. O, Ambuye, ndikundisiyani kuuchimo uliwonse wamwini.

59. O Ambuye, ndikuphonyeni ndi kundivumba Monga kufuna Kwanu.

60. Atate Lord, ndiroleni ndilandire ufumu wanu mu nthambi iliyonse ya moyo wanga, m'dzina la Yesu.
61. Thupi langa, ndikukulamulirani kuti mufe ku machimo, m'dzina la Yesu.

62. Mdani aliyense wosweka m'moyo wanga, chokani, m'dzina la Yesu.

63. Ndinyerezera Delila wanga onse, m'dzina la Yesu.

64. O Ambuye, ndikuphonyeni mpaka pakuya kwa mzimu wanga.

65. Wamasuka Samisoni, landira tsitsi lako, m'dzina la Yesu.

66. Inu Mulungu amene mumapatsa moyo akufa, patsani moyo kumalo aliwonse akufa masiku ano, m'dzina la Yesu.

67. Mzimu Woyera, chotsa manja anga ndi moyo wanga, ndikudzitengera nokha, m'dzina la Yesu.

68. Khalidwe lililonse lobadwa nalo m'moyo wanga, liwonongedwe, m'dzina la Yesu.

69. Atate Ambuye, kufuna kwanu kuchitike m'moyo wanga.

70. Chisa chilichonse chomwe andimangirira zisa zoyipa andipangira, chokazidwa, m'dzina la Yesu.

71. O Ambuye, ndikuphonyeni m'malo anga osatekeseka.

72. O Ambuye, ndikulandila kusweka mu gawo lililonse la moyo wanga.

73. E, Mbuye wanga, ndikuphuleni!
74. O Ambuye, ndipatseni ine nsembe yamoyo.

75. Ndikana kutengedwera ndi mdani, m'dzina la Yesu.

76. O Mulungu, nditambasuleni ndikukonzanso mphamvu zanga, m'dzina la Yesu.

77. O Ambuye, ndikonzereni mzimu woyenera mkati mwanga.

78. O Ambuye, ndikonzanso malingaliro anga m'mawu Anu.

79. O Ambuye, mphamvu yanu yakukonzanso ikonzenso moyo wanga ngati chiwombankhanga.

80. Mulole unyamata wanga ukhale watsopano monga wa chiwombankhanga, mdzina la Yesu.

81. Mulole zodetsa zilizonse m'moyo wanga zichotsedwe ndi magazi a Yesu, m'dzina la Yesu.

82. O, Ambuye, ndilengereni mkati mwanga njala ndi ludzu loyera ndi chiyero.

83. O Ambuye, yeretsani zonse zodetsedwa m'moyo wanga.

84. O Ambuye, tsitsimutsani gawo lililonse louma la moyo wanga.

85. O Ambuye, chiritsani gawo lililonse la moyo wanga.

86. O Ambuye, sungani zoyipa zonse m'moyo wanga.
87. ​​O Ambuye, sinthanitsani zochita za satana zonse pamoyo wanga.

88. O Ambuye, moto wa Mzimu Woyera utenthe satani aliyense m'moyo wanga.

89. O Ambuye, ndipatseni moyo womwe umapha imfa.

90. O, Mbuye, ndikonzereni moto wamoto.

91. O Ambuye, ndikundikunganisani komwe ndimatsutsana Nokha.

92. O, Ambuye, ndikundikonzera ine ndi mphatso Zanu.

93. O, Ambuye, ndifotokozereni, ndikukulitsa kufuna kwanga zinthu zakumwamba.

94. Ndikulamulira, O, Ambuye, zolakalaka za thupi m'moyo wanga zife.

95. Ambuye Yesu, onjezerani tsiku ndi tsiku m'moyo wanga.

96. Ambuye Yesu, sungani mphatso zanu m'moyo wanga.

97. O Ambuye, yeretsani ndi kuyeretsa moyo wanga ndi moto wanu.

98. Mzimu Woyera, moto ndi moto wamtima wanga, m'dzina la Yesu.

99. Ambuye Yesu, ikani manja anu pa ine ndikuzimitsa kupanduka konse mwa ine.

100. Mzimu Woyera Woyera, yambani kuyatsa kudziyimira konse mwa ine, m'dzina la Yesu.
Atate, ndikukuthokozani chifukwa chondimasulira mwa Khristu Yesu Amen

Zofalitsa

PEZANI ZOCHITA

Chonde lowetsani ndemanga yanu!
Chonde lowetsani dzina lanu pano