Pemphelo Latsiku ndi Tsiku Chifukwa Cha Mimba Ndi Mimba

4
30104

1 Yohane 5: 14-15:
14 Ndipo ichi ndi chidaliro chomwe tili nacho mwa iye, kuti, tikapempha kanthu monga mwa kufuna kwake, atimvera: 15 Ndipo ngati tidziwa kuti amatimvera, chiri chonse tifunsa, tikudziwa kuti tili ndi zopempha zomwe. tidayang'ana kwa iye.

Ana ndi cholowa cha Ambuye ndi chipatso cha m'mimba ndi mphotho ya Mulungu ukwati, Masalmo 127: 3. Pamene Mulungu adalenga munthu, dalitso loyamba lomwe adalankhula pa munthu linali loti munthu abereke, Genesis 1:28. Izi zikutanthauza kuti ngati mwana wa Mulungu, simuloledwa kukhala osabala zipatso. Mulungu adakulengani ndikukuwonetsani kuti muberekane, palibe mdierekezi amene angasinthe. Lero tikhala tikuyang'ana pemphero la tsiku ndi tsiku lokhala ndi pakati ndi pathupi, mapempherowa akupatsani mphamvu yakumenya nkhondo yabwino yokhudzana ndi kubereka kwanu. Kusabereka sikuli kwa Mulungu, ndikovuta komwe kumayikidwa mthupi lanu ndi mdierekezi. Zilibe kanthu kuti madotolo akutchulani zotani, dziwani kuti sizili za Mulungu choncho ziyenera kufufutidwa mthupi lanu mdzina la Yesu.

Kubala zipatso Ndi ufulu wobadwa kwa mwana aliyense wa Mulungu, Ndi chikhumbo cha Mulungu kuti banja lanu lidalitsidwe ndi Ana. Komabe, mdierekezi amakhala kuti nthawi zonse amakhala kunja kuti amawononge madalitso a Mulungu. Akhristu ambiri masiku ano akuvutika kukhala ndi ana awo chifukwa cha ziwanda. Izi zimapangitsa kuti ziwanda zikhale ndi ziwanda ndi zazikazi, mphamvu za satana zomwe zimayimitsa ana a Mulungu kuti akhale ndi pakati. Okhulupirira ambiri atsekeredwa mozungulira zolakwika Chifukwa chakuti chiberekero chawo chakhala chikulengedwa mwauzimu, okhulupilira ena sangatengebe pakati chifukwa cha mzimu amene walanda ana awo onse, wokhulupirira ena sangakhale ndi ana chifukwa akuvutika ndi akazi auzimu ndi amuna auzimu, ali ndi ana ambiri muufumu wapamadzi, koma alibe omwe ali m'malo akuthupi. Akhristu ena amakhalanso opanda mwana chifukwa cha machimo akale, machimo ngati kuchotsa mimba ndipo uhule chifukwa cha izi atembereredwa kapena atayidwa pomwepo m'mimba.

Zonenedweratu zonsezi zitha kufafanizidwa lero pamene tikupemphera m'mapemphelo a tsiku ndi tsiku. Pempheroli tsiku ndi tsiku la kutenga pakati ndi kutenga pakati lidzatsitsa dzanja la Mulungu pa moyo wanu, zivute zitani chifukwa chosabereka, Mulungu akupulumutsani ndipo mudzanyamula ana anu chaka chino mu dzina la Yesu. Koma tisanapempherere kuti mai akhale ndi pakati, pali njira zina zachikhulupiriro zomwe muyenera kuchita kuti muwone zipatso zanu kukhala zotsimikizika. Tidutsa mu izi motsatizana.

Njira Za Chikhulupiriro Pamavuto Anu.

1). Khulupirirani Mulungu wa Maganizo: Mngelo Gabriel adauza Elizabeti mu Luka 1:45, Adatero “Wodala iye amene akhulupirira, chifukwa padzakhala kukwaniritsidwa kwa zomwe zauzidwa kwa iye za Ambuye”. Mulungu wathu ndi Mulungu wachikhulupiriro, zomwe simungakhulupirire, Mulungu sangathe kuchita m'moyo wanu. Muyenera kuyika mapempherowa ndi chikhulupiriro mwa Mulungu Wachibadwa. Tithokoze Mulungu chifukwa cha sayansi yamankhwala, koma ngati muzu wa kusabala kwanu zipatso ndi wauzimu, palibe dokotala padziko lapansi amene angakuthandizeni. Kuti muwone Mulungu akuchita zozizwitsa zake pakumanga zozizwitsa m'moyo wanu, muyenera kumkhulupirira. Mukamakhulupirira Mulungu wobereka, mudzakhala ndi pakati m'dzina la Yesu.

2). Lankhulani Chilingaliro: Marko 11: 23-24, akutiuza kuti ngati tingalankhula ndi mapiri athu mwachikhulupiriro, tidzakhala ndi zomwe tinena. Musagwiritse ntchito pakamwa panu kuti muwononge chozizwitsa chanu. Muyenera kuphunzira kuyenda ndi chikhulupiriro komanso kuyenda mwa chikhulupiriro kumatanthauza kulankhula mwa chikhulupiriro. Nthawi iliyonse mukadzuka m'mawa thokozani Mulungu chifukwa cha ana anu, wina akakakufunsani, ana anu amawauza bwanji, "ana anga ali bwino" dziyankhuleni nokha ngati mayi wa ana. Osanena mawu ngati, Ndine wosabereka, sindingakhale ndi ana, mimba yanga yawonongeka, sindibereka zipatso, Mulungu aletse, pewani ndikukana mawu otere, m'malo mwake nenani, Ndine wobereka zipatso, Ndine mayi wa ana, wanga ziwalo zoberekera zikugwira ntchito mwangwiro, ana anga akuzungulira tebulo langa. Zomwe mumanena ndizomwe mukuwona, chifukwa chake musanene zomwe mukuwona, m'malo mwake nenani zomwe mukufuna kuwona. Kumbukirani moyo ndi imfa zili mu mphamvu ya lilime.

3) Yambani Kugula Malanda Aana: Inde mumawerenga molondola. Yambani kugula nsalu za ana. Ngati mukukhulupirira Mulungu kuti muli ndi mapasa, yambani kugula nsalu ndikukonzekera ana anu. Uku ndikuchita kwa chikhulupiriro. Chiyembekezo ndi mayi wa chiwonetsero, zomwe simukuyembekezera, simungathe kuziwonetsa. Chifukwa chake gwiritsani ntchito chikhulupiriro chanu, yambani kukonzekera ana anu asanafike ndipo adzafikadi m'dzina la Yesu.

4). Pempherani: Pitirizani kupempherera kutenga pakati, osasiya kupemphera, pempherani kosalekeza, osataya mtima pa Mulungu, chifukwa Mulungu sadzakusiyani. Nthawi iliyonse mukawuka ndikupemphera, zozizwitsa zanu zimayandikira kwambiri kuposa momwe mukuganizira. Pemphero limakupatsani mphamvu zazikulu zakumwamba. Komanso mukamapemphera, mumawononga ntchito zonse za mdierekezi zolimbana ndi pakati panu, iliyonse wamphamvu m'nyumba ya makolo anu kapena nyumba ya amayi anu idzawonongedwa ndi mphamvu ya mapemphero. Tikamapemphera, timapita kunkhondoko kupita kumsasa wa adani ndipo timawononga malingaliro awo ndikubweza zonse zomwe zatibera.

5) Yamikani Mulungu: M'zonse, Yamikani Mulungu, 1 Athes 5:18. Tiyenera kukhala othokoza kwa Mulungu nthawi zonse tikudziwa kuti Iye ndiye wochita zinthu zonse.chiyamiko Ndi chifuniro cha Mulungu kwa ife, ndipo tikathokoza Mulungu chifukwa choyankha kale mapemphero athu, timamupereka kuti achite zomwe tapempha kwa Iye. Thanksgiving ndi ntchito yachikhulupiriro ndipo iyenera kuchitika kuchokera pansi pamtima pamene mukugwiritsa ntchito chikhulupiriro chanu, pitilizani kuthokoza Mulungu ngakhale mulibe zozizwitsa zanu, ingokhalani kumuthokoza ndipo mudzaona zabwino zake m'moyo wanu mu Yesu dzina.

Tikamapita mu pempheroli la kutenga pakati ndi kutenga pakati, ndikufuna kuti mudziwe kuti Mulungu amakukondani mopanda chonde ndipo adzakuyankhani mwachangu. Pempherani mapemphero awa ndi mtima wanu wonse ndipo ndikuwona mukunyamula ana anu ozizwitsa malinga ndi zomwe mtima wanu ukukhumba mu dzina la Yesu.

PEMPHERO

1. Ndikuvomereza ndikulapa tchimo lakukhetsa mwazi, lomwe lachitika m'masiku anga osadziwa, m'dzina la Yesu.

2. Ambuye Yesu, sambani machimo anga akale ndi zotsatira zawo.

3. Abambo, ndikukuthokozani chifukwa chondipatsa ana awa kwa ine.

4. O Mulungu, yangizani mphatsozi mwa ine, m'dzina la Yesu.

5. Ana anga ndi ine tinapangidwa modabwitsa ndi modabwitsa, m'dzina la Yesu.

6. O Mulungu, weruzani ndikutsogolereni mu ulendowu wobala mwana mosavuta, chisomo ndi kukoma mtima kwachikondi, m'dzina la Yesu.

7. Pamene ndikumana ndi kusintha kwakuthupi, ndikusintha kwa mtima wanu, chisangalalo chanu chikhale mphamvu yanga, m'dzina la Yesu.

8. Atate lemekezani m'moyo wanga, m'dzina la Yesu.

9. O Mulungu, dzukani molingana ndi Yeremiya 29:11, ndipo ndipatseni mathero omwe ndikuyembekeza a chitetezo ndi chisangalalo, m'dzina la Yesu.

10. Ndimadziteteza ndi ma envelopu a moto waumulungu, kutali ndi oyang'anira oyipa ndi oyang'anira oyipa, mdzina la Yesu.

11. O Mulungu, ndipatseni chisamaliro chakumwamba ndikukula bwino kwa mwana wanga, m'dzina la Yesu.

12. O Mulungu, nthawi zonse mundiwongolere nthawi yonseyi, mdzina la Yesu.

13. Mwa chisomo chanu, Mulungu, ndipulumutseni ine ndi ana anga kukakolola chilichonse chazoyipa zobalidwa kale, m'dzina la Yesu.

14. O Mulungu, lolani mlandu wanga kuoneka wopambana kwambiri, m'dzina la Yesu.

15. Inu amene mudandipanga pakati, ndipatseni ine M'dzina la Yesu

16. Ndimalosera kuti zinthu zonse ziyenera kugwirira ntchito limodzi mwa ine, mdzina la Yesu.

17. Ndikumanga mzimu uliwonse wabodza, mdzina la 'Yesu.

18. Monga mwana wa uzimu wa Abrahamu, ndiri wobala zipatso ndipo ndidzachulukana, m'dzina la Yesu.

19. Zipatso zanga (makanda / pakati) zidzakhazikika ndipo sizidzawonongeka isanachitike nthawi zonse, m'dzina la Yesu

20. Ana awa adzatumikira cholinga cha Mulungu kuti ndichulukane ndikugonjetse dziko lapansi, mdzina la Yesu.

21. O Mulungu, ndipulumutseni ine ku matenda am'mawa ndi zovuta zilizonse, m'dzina la Yesu.

22. Ndimalimbana ndi chilema chilichonse mwa makanda anga ndikunena kuti ndi angwiro kwa iwo, m'dzina la Yesu.

23. O Mulungu, khumudwitsa chilichonse chomwe Simukufuna kuti ndichite, mdzina la Yesu.

24. O Mulungu, bweretsani ntchito yabwino yomwe mwayamba mwa ine pomaliza mwa dzina la Yesu.

25. Ndimati kukula ndi kukula kwa makanda m'mimba, ndi chitetezo cha mwana ndi ine pakubala, m'dzina la Yesu.

26. Ziyembekezero zanga sizidzadulidwa, m'dzina la Yesu.

27. Ndikulengeza lero kuti m'miyezi isanu ndi inayi, ndikhala ndi ana anga mu dzina la Yesu.

28. Ndikulandiridwa ndi Mulungu kuti ndikwaniritse ufulu wanga wokhala ndi pakati, m'dzina la Yesu.

29. Zachilendo zilizonse m'ziwalo zanga zoberekera ndi kutenga pakati, zimalandira kukonzedwa ndi Mulungu, m'dzina la Yesu.

30. Lipoti lililonse loyipa lazachipatala, lisinthidwe kukhala zabwino, m'dzina la Yesu.

31. Mwazi wa Yesu, tulutsani gawo lililonse la satana m'mimba mwanga, m'dzina la Yesu.

32. Ndimaphimba mankhwala aliwonse kapena jakisoni wandipatsa ndi magazi a Yesu.

33. Mimba yanga, khalani njira yakumvera, m'dzina la Yesu.

34. Ndikulamulira dzanja lirilonse, kama aliyense pabedi ndi kuyesera kulikonse ndi magazi a Yesu, ndi moto wa Mzimu Woyera, m'dzina la Yesu.

35. Malo aliwonse a satana, msewu wokhazikitsidwa ndi chitukuko cha pakati, khazikitsidwe ndi moto, m'dzina la Yesu.

36: Chilichonse chomwe chiri panjira yanga kupita ku zozizwitsa zamphamvu zauzimu ndi kubadwa kwake, magazi ake a Yesu.

37. Chiberekero changa ndi chifuwa changa, ziyambe kugwira ntchito monga zidakonzedwa ndi Mulungu, mdzina la Yesu.

38. Inu mphamvu zakulengedwa za Mulungu, yendani m'mimba mwanga ndi moto wanu, m'dzina la Yesu.

39. Ndimachotsa chiberekero changa kuguwa lililonse loyipa, m'dzina la Yesu.

40. Mbewu iliyonse ya kulephera kutenga mimba mu maziko anga, imwalira, m'dzina la Yesu.

41. Kusuntha kulikonse kwa satana kapena kusinthana kwa mimba yanga, kumwalira, m'dzina la Yesu.

42. Ndimanga ndikutulutsa mzimu uliwonse wolephera mu njira zonse, mdzina la Yesu.

43. Mawu aliwonse, olankhulidwa ndi mdani motsutsana ndi lingaliro langa, moto wapamtima, m'dzina la Yesu.

44. Mtengo uliwonse woyipa, ukukula m'mabanja mwathu womwe ukugwira ntchito motsutsana ndimimba yanga, udzafa, m'dzina la Yesu.

45. Temberero lililonse, lolimbikitsa mdani wanga kuti ndili ndi pakati, imfa ndi magazi a Yesu.

46. ​​Wamphamvu aliyense, woyang'anira chiberekero changa kuti amange ana, afe, m'dzina la Yesu.

47. Ndi mphamvu yogawa Nyanja Yofiira, ndimapeza ana anga ndi moto, m'dzina la Yesu.

48. Mzimu Woyera, pangitsa kuti m'mimba mwanga ukhale wabwino kwambiri, m'dzina la Yesu.

49. Ndimanga ndikumanga matenda aliwonse, mdzina la Yesu.

50. Mwazi wa Yesu, fafaniza zotsatira zamtundu uliwonse wa mankhwala omwe amaperekedwa kwa ine, m'dzina la Yesu.

51. O Ambuye, ndipangireni njira komwe kulibe, mu dzina la Yesu.

52. Ndikuphwanya pangano lililonse pakati pa ine ndi mwamuna aliyense woyipa kapena mkazi, m'dzina la Yesu.

53. Chovala changa chilichonse, chomwe mdani waika pambali kuti ndivutitse mtima wanga, kuwotcha, m'dzina la Yesu.

54. Uta uliwonse wamphamvu, wolimbana ndi kubala kwanga, thyola, thyola, thyola, mdzina la Yesu.

55. Zokongoletsera zilizonse m'chipinda changa chomwe zalodzedwa, O, ndidziwululireni.

56. Ndimawononga, mwala uliwonse woyipa kapena mbuzi, ndikuwononga ana anga ali ndi pakati, m'dzina la Yesu.

57. Chovala chilichonse, chomwe mdani amachigwiritsa ntchito kuti awononge mimba yanga, wonongera mwa Yesu.

58. O Ambuye, lolani mphepo yanu yakukuntho yam'mawa iwombe pomwepo pa Nyanja Yofiyira m'mimba mwanga tsopano, m'dzina la Yesu.

59. Chida chilichonse champhamvu cha ziwanda, chopatula kuti ndichotse mimba yanga, ndikuphwanya mzina la Yesu.

60. O Ambuye, limbanani ndi wondiwonongetsani, ndikugwirira ntchito pamodzi ndi kuchuluka kwanga ndi zipatso zanga, mdzina la Yesu.

61. Dokotala / namwino aliyense wa ziwanda, woperekedwa ndi satana kuti awononge mimba yanga, adzadzibaye jakisoni kuti ndife, m'dzina la Yesu.

62. Mwazi wa Yesu, ndisambitseni ndikundichitire chifundo, m'dzina la Yesu.

63. Chida chilichonse choyipa chakutali chomwe chimagwiritsidwa ntchito kusokoneza mimba yanga, chowotcha ndi moto, mdzina la Yesu.

64. Iwe munthu wankhondo, Ndipulumutse m'manja mwa azamba oipa, m'dzina la Yesu.

65. Ndimapereka zida zilizonse zopangidwa kuti ndisakhale ndi pakati, mdzina la Yesu.

66. O Ambuye, gonjetsani M-aigupto aliyense wogwira ntchito molimbana ndi ine pakati pa nyanja, m'dzina la Yesu.

67. Ndimatsekereza malo aliwonse otsatsira satanic, opangidwa kuti akhale ndi pakati, mdzina la Yesu.

68. Ndimalosera kuti ndidzaona ntchito yayikulu ya Ambuye pamene ndikupulumutsa ana anga mosatekeseka, mdzina la Yesu.

69. Ndimakana kusunga wakupha aliyense wapakati, mu dipatimenti iliyonse ya moyo wanga, m'dzina la Yesu.

70. Akavalo aliwonse ndi wokwerapo m'mimba mwanga, banja kapena ofesi, adzaponyedwa munyanja yakuyiwalika, m'dzina la Yesu.

71. Ndimanga mzimu uliwonse wolakwa womwe udaperekedwa ku mimba yanga, m'dzina la Yesu.

72. O Ambuye, tumizani kuunika kwanu patsogolo panga kuti ndichotse mimbayo ndi moyo, m'dzina la Yesu.

73. Ndimanga mzimu wa pafupifupi pamenepo; Simungathe kugwira ntchito m'moyo wanga, m'dzina la Yesu.

74. Ndimataya ana anga onse kutulutsa ana anga, mdzina la Yesu.

75. Ndimaswa gawo lililonse la ufiti pakubala kwanga, mdzina la Yesu.

76. Kuyambira lero, sinditaya mwana wanga, mdzina la Yesu.

77.Ndinenera, kuti ndiyesa mayesero aliwonse a mimbayo yanga, m'dzina la Yesu.

78. Ndidzakwaniritsa kuchuluka kwa masiku a mimba iyi, m'dzina la Yesu.

79. Wina aliyense m'banja mwathu, kukauza oyembekezera kuti ndili ndi pakati, amalandira mbama za angelo a Mulungu, mdzina la Yesu.

80. Sindidzataya mimba yanga ndisanabadwe, m'dzina la Yesu.

81. Chiwanda chilichonse cha pamalopo, chomwe chikugwira ntchito motsutsana ndi ukwati wanga, chilandire moto wamabingu a Mulungu, m'dzina la Yesu.

82. Mzimu uliwonse wakubala ndikuwopseza kuchotsa m'mimba, uwotchedwe ndi moto, mdzina la Yesu.

83. Ndifafaniza chilichonse choopsa cha satanic pathupi panga, m'dzina la Yesu.

84. Sindidzabala kwa akupha, m'dzina la Yesu.

85. Mphamvu iliyonse kapena mzimu womwe umandichezera usiku kapena m'maloto, kuti ndichotse mimbayo, igwe pansi ndikufa, m'dzina la Yesu.

86. Mphamvu iliyonse yakupha, ikha, mdzina la Yesu.

87. Ndimasulira zoyipa zonse zakuchezeredwa ndi satana pamimba yanga, m'dzina la Yesu.

88. O Ambuye, ndilanditseni m'mimba yomwe imasokonezeka, m'dzina la Yesu.

89. Iwe pulagi wa chiberekero changa, landira mphamvu ya Mzimu Woyera kuti unyamule mimba yanga kufikira nthawi yakubereka, mdzina la Yesu.

90. Chiwawa chilichonse chasokonekera, siyiranani kwina konse, m'dzina la Yesu.

91. Ndimakana chiwonetsero chilichonse cha malungo nthawi yanga yapakati, m'dzina la Yesu.

92. Mphamvu iliyonse yoyipa, yotuluka mwa galu, mwamuna kapena mkazi, idzawonongedwa ndi moto, m'dzina la Yesu.

93. Ndimakana kupsinjika konse kwakusatana panthawi yomwe ndili ndi pakati, mdzina la Yesu.

94. Inu ana oyipa, ndikuchotsa mimba, mumwalira, M'dzina la Yesu. Ndamasulidwa ku masautso anu, m'dzina la Yesu.

95. Ndikulamula kuti aliyense wa mwamzimu auzimu afe, ndikupha ana anga, mdzina la Yesu.

96. O lapansi, ndithandizeni kuti ndigonjetse mphamvu yazachinyengo, m'dzina la Yesu.

97. O Ambuye, ndipatseni mapiko a chiwombankhanga chachikulu kuti ndipulumuke pangozi, m'dzina la Yesu.

98. O Ambuye, ndipatseni mwana wamwamuna, m'dzina la Yesu.

99. Ndikulengeza kuti ine ndabala ndipo ndidzabala mu dzina la Yesu.

100. Ndimalaka kupita padera mwa mphamvu ya Ambuye, mdzina la Yesu

Zikomo Yesu chifukwa cha lingaliro langa lozizwitsa mu dzina la Yesu.

4 COMMENTS

PEZANI ZOCHITA

Chonde lowetsani ndemanga yanu!
Chonde lowetsani dzina lanu pano

Tsambali likugwiritsa ntchito Akismet kuchepetsa spam. Phunzirani momwe deta yanu ikufotokozera.